ટેસ્ટ : પોલિસ કોસ્ટેબલ  ટેસ્ટ –  02

1. 
2. 
નીચે પૈકી કયું રાજ્ય 'એરંડા'ના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાન પર છે?
3. 
ભારતનો સૌથી મોટો રાજ્ય ક્યો છે?
4.