ટેસ્ટ : ગુજરાતનો ઇતિહાસ ટેસ્ટ – 04

1. 
ગુજરાતમાં “પીપાવાવ” નીચેનામાંથી કયા માટે જાણીતું છે?
2. 
અલ્લાઉદ્દીન ખિલજીએ ગુજરાતને ભેળવી દીધું ત્યારે તેના શાસક કોણ હતા?
3. 
ગુજરાતનો પ્રખ્યાત માધવપુર મેળો નીચેનામાંથી કયા જિલ્લામાં શરૂ થયો છે?
4. 
નીચેનામાંથી કયા શાસકે સૌપ્રથમ ગુજરાતને દિલ્હી સલ્તનત સાથે જોડ્યું?
5. 
દિલ્હી સલ્તનતના સુલતાન દ્વારા ગુજરાતના છેલ્લા સુબેદારની નિમણૂક નીચેનામાંથી કોની હતી?
6. 
નીચેનામાંથી કયા શાસકે ગુજરાતમાં સ્વતંત્ર રાજ્યની સ્થાપના કરી?
7. 
ઝફર ખાને ગુજરાત પર કેટલો સમય શાસન કર્યું?
8. 
નીચેનામાંથી કયા વેદમાં સાત સ્વરોનો ઉલ્લેખ છે?
9. 
નીચેનામાંથી કયા સમયગાળા સાથે "ચાપર-ચૅપિંગ પેબલ કલ્ચર" સંકળાયેલું છે?
10. 
નીચેનામાંથી કયા સમયગાળાથી "હેન્ડ-એક્સ કલ્ચર" સંબંધિત છે?
11. 
બાગોર પ્રાગૈતિહાસિક સ્થળ ભારતના કયા રાજ્યમાં આવેલું છે?
12. 
કચ્છમાંથી ક્ષત્રપ રાજાઓના સમયમાં કુલ કેટલા યષ્ટિલેખો મળી આવ્યા છે?
13. 
મૈત્રક વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?
14. 
ગુર્જર પ્રતિહાર સામ્રાજ્યનું પતન ક્યારે થયું ?
15. 
મેરુતુંગે નીચેનામાંથી કયા ગ્રંથની રચના કરી હતી ?
16. 
ગુજરાતમાં હડપ્પીય સંસ્કૃતિના અવશેષો સૌપ્રથમ કઈ સાલમાં પ્રાપ્ત થયેલા ?
17. 
ગુજરાતનું હડપ્પીય સંસ્કૃતિનું પ્રખ્યાત સ્થળ રોજડી કઈ નદીના કાંઠે આવેલું છે ?
18. 
સિન્ધુ ઘાટી સભ્યતા નુ નીચેના પૈકી કયું સ્થળ ગુજરાતમાં આવેલું છે ?
19. 
ગુજરાતના પુરાતત્વોની શોધખોળનો મહત્વનો સમય કયો ?
20. 
નીચેના સ્થળ અને નદી કિનારા ની જોડ પૈકી કઈ જોડ સાચી છે?

1 લોથલ - સરસ્વતી 2. રોજડિ - ભાદર 3. ધોળાવીરા - કચ્છના રણ મા 4 માલવણ - તાપી

21. 
નીચેનામાંથી કયા ગ્રંથમાં 16 મહાજનપદનો ઉલ્લેખ છે?
22. 
ચેડી મહાજનપદની રાજધાની નીચેનામાંથી કઈ હતી?
23. 
શિશુપાલ કયા મહાજનપદના શાસક હતા?
24. 
નીચેનામાંથી કયું સ્થાન મહારાષ્ટ્રમાં આવેલ નથી?
25. 
નીચેનામાંથી કઈ સાઇટ પરથી પેઇન્ટિંગ્સના સૌથી જૂના પુરાવા મળ્યા છે?